Informácia o III. ročníku vzdelávacej aktivity s názvom DISPATCH DAY
organizovaného Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
pre zdravotnícke povolania lekár, zdravotnícky záchranár, sestra a iné

Termín: september až december 2023

Miesto: teoretická časť – online v dvoch termínoch a praktická časť na
vybranom pracovisku krajského operačného strediska záchrannej
zdravotnej služby

Účel vzdelávacej aktivity:
Voľné pokračovanie vzdelávacej aktivity “Dispatch Day” zamerané na vzájomné obnovovanie a prehlbovanie vedomostí a zručností pri príjme, spracovaní a realizácii odozvy volania na tiesňovú linku 155 a riadenie a koordináciu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti i komunikáciu v záchrannej zdravotnej službe medzi operačným strediskom a ambulanciami záchrannej zdravotnej služby.
Vzdelávacia aktivita prebieha v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka podľa § 42 ods.1 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľ vzdelávacej aktivity:
Cieľom je oboznámenie sa s prácou operátora linky tiesňového volania 155 na pracovnej pozícii calltaker s prihliadnutím na psychickú náročnosť, vysvetlenie odlišností od práce v pozemnej záchrannej zdravotnej službe, oboznámenie so systémom riadenia a koordinácie ZZS poskytujúcej neodkladnú zdravotnú starostlivosti na pozícii dispečer a rádiooperátor a v neposlednom rade budovanie vzájomného porozumenia a dobrých vzťahov medzi operátormi LTV 155 a zdravotníckymi zamestnancami poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby.

Záštita a odborný garant vzdelávacej aktivity:
MUDr. Július Pavčo, riaditeľ OS ZZS SR

Zodpovedné osoby za realizáciu a bližšie informácie poskytnú:
Mgr. Viliam Sládek – hlavný operátor OS ZZS SR
Mgr. et Bc. Margita Vernarcová, vedúca strediska odbornej prípravy
Vedúci operátor príslušného KOS ZZS
Kontakty nájdete na www.155.sk .

Forma vzdelávacej aktivity:

Teoretická časť bude prebiehať online formou prostredníctvom online platformy v dvoch určených termínoch 19. október a 26.október 2023.

Praktická časť bude realizovaná prezenčnou formou na príslušnom resp. vybranom regionálnom pracovisku:
KOS ZZS Banská Bystrica, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
KOS ZZS Bratislava, Trnavská cesta 8/A, 820 05 Bratislava
KOS ZZS Košice, Komenského 52, 040 01 Košice
KOS ZZS Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
KOS ZZS Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
KOS ZZS Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
KOS ZZS Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava
KOS ZZS Žilina, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina

Na teoretickú časť online formou sa môžete prihlásiť prostredníctvom registračného formulára zadaním svojej e-mailovej adresy, kam vám budú včas doručené prihlasovacie údaje na konkrétny vami vybraný deň online vysielania.

Na praktickú časť sa budete prihlasovať u príslušného vedúceho operátora vami vybraného konkrétneho pracoviska. Prostredníctvom mobilného telefónu si po dvojiciach dohodnete konkrétny termín, kedy sa vzdelávacej aktivity zúčastníte. Bez absolvovania teoretickej prípravy však praktickú časť nebudete môcť absolvovať.

Program vzdelávacej aktivity
Teoretická časť:
08,00 – 09,00 hod.
– uvítanie účastníkov, oboznámenie účastníkov s programom dňa, základné školenie BOZP a GDPR ako príprava na vstup na pracovisko so zvláštnym režimom ochrany osobných údajov

09,00 – 12,00 hod.
Teoretická príprava formou jednotnej prezentácie
– Systém fungovania ZZS na Slovensku, cesta pacienta.
– Organizácia práce na KOS ZZS.
– Zásady príjmu, spracovania, vyhodnotenia a realizácie odozvy na tiesňové volanie.
– Zásady komunikácie v ZZS, dátová komunikácia, rádiová komunikácia, komunikácia
prostredníctvom aplikácie podľa odborného usmernenia STEMI a STROKE
a usmernenia pre závažnú traumu.
– Špecifiká komunikácie pri UHPO.

Praktická časť:
Od 08,00 do 12,00 prvá skupina dvoch zdravotníckych pracovníkov
od 12,00 – 16,00 druhá skupina dvoch zdravotníckych pracovníkov
sa pripoja na odposluch a realizujú praktický výkon zásahu v simulovaných podmienkach.

Výstup vzdelávacej aktivity:
Potvrdenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity so získanými 8 kreditmi, ktoré potvrdila Slovenská komora zdravotníckych záchranárov podľa prílohy k vyhláške MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka v bode 1).

Všeobecné informácie a pokyny pre účastníkov vzdelávacej aktivity:
DISPATCH DAY III je evidovaný v Slovenskej komore zdravotníckych záchranárov ako jednorazová neakreditovaná vzdelávacia aktivita sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a účastníkovi prislúcha 8 kreditov za pasívnu účasť na oboch častiach aktivity.
DISPATCH DAY III je pre zdravotníckych pracovníkov bezplatný.

Registrácia na DISPATCH DAY III sa vykonáva prostredníctvom elektronického registračného formuláru.
Z termínov teoretickej prípravy vyberte jeden, ktorý vám vyhovuje vašim požiadavkám.
Termíny na praktickú časť si telefonicky dohodnete s príslušným vedúcim operátorom vybraného pracoviska.