Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR dňa 31. marca 2008 získalo Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu s názvom

INŠTRUKTOR PRVEJ POMOCI

prvý krát. Následne dňa 18.02.2013 získalo reakreditáciu na ďalšie päťročné obdobie a môže kontinuálne v organizovaní a zabezpečovaní výučby v kurze inštruktora prvej pomoci pokračovať. Ide o organizáciu a zabezpečenie výučby v kurze inštruktora prvej pomoci, ktorý je zosúladený s najnovšími poznatkami a odporúčaniami odborných spoločností a organizácií v medzinárodnom meradle. Zdravotnícki pracovníci, ktorí majú záujem stať sa inštruktormi prvej pomoci, môžu od 1. apríla 2008 absolvovať akreditovaný kurz inštruktora prvej pomoci.

Stredisko odbornej prípravy OS ZZS SR realizuje kurzy inštruktora prvej pomoci podľa vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci na základe Rozhodnutia MZ SR o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci zo dňa 31.03.2008 v záujme zachovania jednotnosti a vysokej úrovne kvality výučby na akreditovanom výučbovom mieste.

Prihláška na kurz inštruktora prvej pomoci

Vyplnenú prihlášku pošlite na e-mailovú adresu kurzy@155.sk

Prečo absolvovať kurz inštruktora prvej pomoci?

 • získaš teoretické vedomosti a praktické zručnosti vo vyučovaní poskytovania prvej pomoci,
 • budeš vedieť zdôvodniť význam poskytovania prvej pomoci v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostiach,
 • osvojíš si prakticky použiteľné vedomosti a zručnosti pri riešení náhlych život a závažných zdravie ohrozujúcich udalostiach úrazového a/alebo neúrazového pôvodu,
 • získaš pozitívny postoj k poskytovaniu prvej pomoci a k prevencii náhleho ohrozenia života a zdravia,
 • získaš oprávnenie učiť v kurzoch prvej pomoci.

Čo sa naučím v kurze inštruktora prvej pomoci?

A.  Teoretické vedomosti o:

 1. cieľoch, metódach, formách, prostriedkoch vyučovacieho procesu, didaktických zásadách,
 2. špecifikách komunikácie pri poskytovaní prvej pomoci
 3. etických, právnych a iných aspektoch súvisiacich s poskytovaním prvej pomoci,
 4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci, dýchacom systéme, srdci a krvnom obehu vrátane významu kyslíka pre ľudský organizmus,
 5. diagnostike základných životných funkcií,
 6. základnej neodkladnej podpore životných funkcií v rozsahu prvej pomoci najmenej v rozsahu štyroch hodín, kardiopulmonálna resuscitácia, vrátane použitia automatickej externej defibrilácie u novorodenca, dieťaťa a dospelého v rozsahu najmenej štyroch hodín,
 7. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,
 8. prvej pomoci pri:
  a) poruchách dýchania
  b) koronárnom syndróme,
  c) náhlej cievnej mozgovej príhode,
  d) kŕčových stavoch,
  e) poruchách vedomia
  f) otravách,
  g) úrazoch, poraneniach kostrovosvalového aparátu, popáleninách,
  h) krvácaní z rán, šoku,
 9. použití lekárničiek pre všetky skupiny vodičského oprávnenia,

B.  Praktické zručnosti

 1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb,
 2. aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,
 3. didaktika a metodika praktickej výučby prvej pomoci v simulovaných podmienkach so zameraním najmä na témy:
  a) diagnostikovanie priechodnosti dýchacích ciest, uvoľnenie dýchacích ciest, záchranné dýchanie s bariérovými pomôckami,
  b) zastavenie vonkajšieho krvácania,
  c) protišokové opatrenia, kompresia hrudníka a automatickej externej defibrilácie,
  d) diagnostikovanie porúch vedomia,
  e) poloha v bezvedomí,
  f) starostlivosť o pacienta v kŕčovom stave,
  g) diagnostika poškodení kostry a svalstva, chrbtice,
  h) stabilizácia krku a tela u detí a dospelých,
  i) stabilizácia zlomených končatín,
  j) poskytnutie psychologickej podpory a pomoci osobe a jeho rodine,
  k) prevencia škodlivého pôsobenia tepla, chladu a základné techniky chladenia a ohrievania,
  l) základná starostlivosť pri popáleninách a omrzlinách,
  m) základná starostlivosť pri úrazoch elektrickým prúdom,
  n) základná starostlivosť pri bodnutí, uštipnutí hmyzom, uhryznutí hadom,
  o) odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.

Pre koho je kurz inštruktora prvej pomoci určený?

Osoba s vyšším odborným vzdelaním alebo s vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych študijných odboroch podľa osobitného predpisu.

Aké potrebujem mať dosiahnuté vzdelanie pre tento typ kurzu?

Vyššie odborné vzdelanie (napr. VOV diplomovaná všeobecná sestra, VOV diplomovaný záchranár, VOV diplomovaný fyzioterapeut atď.) alebo vysokoškolské vzdelanie v zdravotníckych študijných odboroch (VŠ I. stupňa – Bc., VŠ II. stupňa Mgr., MUDr. atď.) podľa § 27 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 133/2010 Z. z..

Akou formou je kurz inštruktora prvej pomoci organizovaný?

Kurz inštruktora prvej pomoci je organizovaný prezenčnou formou (účastník kurzu sa osobne zúčastňuje kurzu a zapisuje do prezenčnej listiny – nemožnosť zastúpenia inou osobou) s priamym kontaktom lektora s účastníkom kurzu s najvyšším počtom 15 účastníkov na jednu sadu pomôcok a jedného lektora.

Kedy je najbližší termín kurzu inštruktora prvej pomoci organizovaný?

 • pre ucelené skupiny od 8 do 15 účastníkov operatívne v nimi určenom termíne,
 • podľa dohody (aj individuálny kurz inštruktora prvej pomoci).

Kedy a za akých podmienok ma zaradia do kurzu inštruktora prvej pomoci?

 • po vyplnení a doručení vyplnenej prihlášky (na stiahnutie nižšie) e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu alebo poštou na poštovú adresu organizácie spolu s notársky overeným dokladom o dosiahnutom zdravotníckom vzdelaní, prípadne osobne po dohovore s lektorom alebo koordinátorom,
 • organizátor obratom kontaktuje prihláseného a poskytne informácie o úhrade účastníckeho poplatku a dátume konania kurzu inštruktora prvej pomoci,
 • po zaplatení, identifikácii účastníckeho poplatku na účet organizácie a overení si platnosti termínu kurzu.

Kde sa koná kurz inštruktora prvej pomoci?

V záujme udržania a zvyšovania kvality kurzy inštruktora  prebiehajú v akreditovaných učebniach v priestoroch organizácie (adresa uvedená nižšie), akreditovanými lektormi a za použitia akreditovaných učebných pomôcok, trenažérov a akreditovanej metodiky výučby.

Adresa:
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Stredisko odbornej prípravy
Trnavská cesta 8/A,
820 05 Bratislava 25.

Ako dlho trvá kurz inštruktora prvej pomoci?

Celkový rozsah: 24 hodín (40% teoretická časť a 60% praktického nácviku odborných a pedagogických zručností).

Ako prebieha výučba v kurze inštruktora prvej pomoci?

 • kurz inštruktora prvej pomoci je rozdelený do troch 8 hodinových častí. To znamená, že kurz inštruktora trvá 3 dni,
 • teoretické témy kurzu sú zamerané na získanie základných vedomostí o najčastejších život ohrozujúcich situáciách, o hlavných zásadách poskytovania prvej pomoci, o život zachraňujúcich úkonoch, o základoch pedagogiky, tvorbe pedagogických dokumentov ai.,
 • praktický nácvik prebieha na moderných, kvalitných figurínach a trenažéroch podľa vyhlášky MZ SR č. MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci, ktoré sú plne funkčné a ošetrované podľa odporučenia dodávateľa. Na nácvik pedagogických zručností slúži komplexne vybavená učebňa a zároveň aj skupina účastníkov.

Aká skúška ma čaká?

Skúška z výučby poskytovania prvej pomoci sa skladá z teoretickej časti a praktickej časti a vykoná sa najneskôr do 15 dní po riadnom absolvovaní kurzu inštruktora prvej pomoci. Teoretickú časť tvorí test z 20 otázok zo súboru otázok odporúčaných MZ SR pre kurzy prvej pomoci. Praktickú časť tvorí písomné vypracovanie prípravy na vyučovaciu hodinu a prezentácia pripravenej vzorovej hodiny v PowerPointe.

Kedy pôjdem na skúšku inštruktora prvej pomoci?

 • po riadnom a úplnom absolvovaní kurzu inštruktora prvej pomoci,
 • po vyplnení a doručení prihlášky na skúšku organizátorovi; najneskôr však do 15 dní organizátor určí termín skúšky alebo podľa dohovoru účastníka s organizátorom.

Ako dlho ma budú na skúške „trápiť“?

Maximálne 45 minút (15 minút teoretická časť, 30 minút riešenie modelovej situácie – realizácia vzorovej hodiny).

Kto ma bude skúšať na skúške inštruktora prvej pomoci?

Skúška z vyučovania poskytovania prvej pomoci sa uskutočňuje pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej troch členov zložených z lektorov z ktorých jeden je predseda skúšobnej komisie.

Kedy a aké potvrdenie dostanem?

 • najneskôr do 5 dní po úspešnom absolvovaní skúšky vám doručíme doporučenou poštovou zásielkou „Potvrdenie o absolvovaní kurzu a skúšky z vyučovania prvej pomoci„ spolu s dokladom o dosiahnutom počte kreditov sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,
 • po vzájomnom dohovore možná aj iná formou doručenia.

Čo si potrebujem priniesť na kurz inštruktora prvej pomoci?

 • doklad o úhrade účastníckeho poplatku (alebo jeho overenú fotokópiu k nahliadnutiu),
 • písacie potreby, chuť a energiu vzdelávať sa,
 • organizátor pripraví študijný materiál do ktorého si budete písať poznámky a po kurze odniesť so sebou,
 • kvôli Vášmu pohodliu a praktickým nácvikom odporúčame prísť v športovom alebo inom pohodlnom oblečení.

Ak máte ďalšie otázky, prineste ich na kurz – naši lektori Vám veľmi radi dajú odpovedia na štrukturálne, procesné i odborné otázky.