Automatický externý defibrilátor

 

1.Čo je AED?

AED – Automatický externý defibrilátor je prenosný prístroj na poskytovanie prvej pomoci, ktorý dokáže efektívne použiť aj nezaškolený laik podľa inštrukcii, ktoré pristoj vydáva hlasovými povelmi. Inštrukcie k použitiu AED v rámci prvej pomoci poskytnú po telefonickom kontaktovaní linky tiesňového volania 155 tiež operátori linky tiesňového volania 155. Prístroj slúži na analýzu srdcového rytmu a po vyhodnotení rytmu, ak je to potrebné, podá prístroj  elektrický výboj. Analýza rytmu prebieha hneď po zapnutí prístroja, nalepení elektród na pacientov hrudník a následne viackrát po 2 minútových intervaloch. Medzi vykonávanými analýzami prístroj taktiež inštruuje záchrancu k správnej a efektívnej resuscitácií (oživovaniu) do príchodu záchrannej zdravotnej služby.

2.Aká je úspešnosť záchrany postihnutého pri použití AED?

Použitím AED do 5 minút dokážeme maximalizovať šancu na záchranu postihnutého až na 75%. Miera úspešnosti resuscitácie v EÚ sa pohybuje v rozmedzí od 9% do 61%.

3.Ako sa používa AED?

Používa sa jednoducho, intuitívne a po zapnutí prehráva hlasové pokyny k správnemu postupu resuscitácie. Každé AED musí mať pripojené elektródy, ktoré je potrebné vybrať z neporušeného obalu a nalepiť čo najskôr na obnažený, čistý a suchý hrudník zachraňovaného.

4.Kedy sa používa AED?

Používa sa pri osobe, ktorá nereaguje a nedýcha alebo nedýcha normálne, alebo bola u nej začatá resuscitácia (oživovanie), alebo je potrebné u nej oživovanie čo najskôr začať.

5.Potrebujem AED?

Ty osobne pre svoju potrebu AED nepotrebuješ. Lebo ho nikdy nedokážeš použiť sám na seba.

 6.Ako zistím, ktoré AED je pre mňa to najlepšie?

Pri rozhodovaní o najvhodnejšom AED je potrebné brať do úvahy viac faktorov a okolností. Pomôcť Vám môže náš prehľad AED registrovaných na Slovensku. Závisí hlavne od toho, kde bude umiestnený, kto bude mať k nemu prístup, akú má ergonómiu, stupeň ochrany, výdrž batérie, ostatné technické parametre, akými jazykmi komunikuje, ako rýchlo dokáže vykonávať jednotlivé akcie, akú má životnosť a pod.

 7.Prečo moje AED vydáva zvuky?

Ak AED vydáva zvuk pred aktiváciou (v režime Stand by), signalizuje to technický problém. V závislosti od modelu to môže signalizovať uplynutie exspirácie elektród, zníženie úrovne kapacity batérie, nepripojenie elektród, zníženie teploty prostredia, zlyhanie pravidelného testu prístroja, potrebu servisného zásahu a pod. Pre tento účel je vhodné preštudovať návod na obsluhu.

 8.Je potrebná údržba AED?

Áno, každé AED má vymeniteľné komponenty (elektródy a batérie), ktoré podieľajú exspirácií.  Je taktiež vhodné v pravidelných intervaloch kontrolovať indikátory pripravenosti prístroja.

9.Má môj AED postup podľa najnovších európskych resuscitačných odporúčaní?

Každý prístroj je nastavený podľa aktuálnych odporúčaní európskej resuscitačnej rady (ERC). Ide o správny pomer stlačení a dýchania alebo len stláčania v správnom rytme. Aké nastavenia sú vo Vašom prístroji nájdete v návode na obsluhu alebo v nastaveniach prístroja.

 10.Čo je ERC?

ERC (European Resuscitation Council) je európska resuscitačná rada založená v roku 1989, ktorej cieľom je „Zachovať ľudský život sprístupnením vysokokvalitnej resuscitácie všetkým“ a definuje najnovšie postupy  pre záchranu života.

 11.Aký je rozdiel medzi AED a manuálnym defibrilátorom?

AED je určený do rúk tak laikom bez školenia ako aj profesionálom (napr. zdravotným sestrám, lekárom, hasičom). Manuálny defibrilátor môže použiť len lekár schopný vyhodnotiť EKG krivku a rozhodnúť o potrebnej sile výboja. Mnohé manuálne defibrilátory majú aj režim AED, ktorý sa dá aktivovať tlačidlom. AED musí mať nevyhnutne jednorazové samolepiace elektródy a manuálny defibrilátor môže mať aj pevné pádla.

 12.Potrebujem skrinku pre AED alebo konzolu?

AED musí byť umiestnené tak aby sa k nemu dalo ľahko a čo najskôr dostať bez prekonávania komplikovaných prekážok. Skrinka alebo konzola je jednou z možností umiestnenia AED. Ak má byť AED v exteriéry, vyhrievaná skrinka je nevyhnutnosťou.

 13.Môžem mať skrinku na AED zamknutú?

Na trhu sú k dispozícií skrinky s uzamykacím mechanizmus. Vždy by sa mal brať ohľad na minimalizáciu časových strát do použitia AED a  preto za nevhodné považujeme uzamykanie skrinky kľúčom. Najvhodnejším spôsobom uzamknutia AED skrinky je zámkom s kódom, ktorý budú poznať niektoré osoby a po registrácii AED v registri Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky bude taktiež k dispozícii aj po zavolaní na linku tiesňového volania 155.

14.Musím mať rovnaké AED ako majú záchranky?

Nie, nie je to potrebné. V ambulancií záchrannej zdravotnej služby  sú profesionálne prístroje, ktoré majú viacero iných funkcií, ktoré bežný laik nevie použiť.

 15.Načo je pri AED balíček s pomôckami?

Balíček slúži na zvládnutie špecifických situácií pri použití AED,  pomáha pri nečakaných okolnostiach a chráni do určitej miery záchrancov. Ide o pomôcky ako sú rukavice (na ochranu záchrancu), žiletka ( pri nadmernom ochlpení kedy nemusia držať nalepené elektródy na hrudníku), nožnice ( na prestrihnutie oblečenia) a pod..

 16.Kde nájdem mapu AED?

Na našej stránke www.155.sk alebo po kliknutí tu.

 17.Môže AED pacientovi ublížiť?

Nie, každý prístroj je konštruovaný tak, aby pacientovi nikdy nepodal výboj bez predošlej analýzy a zistenia defibrilovateľného rytmu. Je určené aj pre laikov, ktorý  nemajú žiadne skúsenosti s použitím  prístroja AED.

 18.Koľkokrát môžem AED použiť?

Počet použití AED je ovplyvnený kapacitou batérie a funkčnosťou defibirlačných elektród. (funkčnosť sa chápe ako stav pripravenosti a použiteľnosti podľa určenia výrobcu, ktorý ich vyrobil)

 19.Aké sú typy AED?

AED delíme na 2 typy a to poloautomatický a plne automatický. Pri záchrane osoby s poloautomatickým prístrojom je potrebné, aby elektrický výboj, ak je potrebný, podal záchranca, ak ho k tomu vyzve prístroj prostredníctvom stlačenia tlačidla určeného na podanie elektrického výboja. Pri automatickom AED nie je potrebné podať elektrický výboj prostredníctvom tlačidla, prístroj si ho podá automaticky sám, ak je to potrebné.

 

Náhle zastavenie obehu

1.Čo je NZO?

Náhle zastavenie obehu je stav, kedy postihnutá osoba nereaguje a nedýcha alebo nedýcha normálne. Jedinou možnosťou ako tento stav zvrátiť je stláčanie hrudníka ideálne s použitím AED .

2.Je NZO to isté ako srdcový infarkt?

Nie, srdcový infarkt (uzavretie cievy srdca) je  ale  častým dôvodom pre NZO. Hlavným príznakom srdcového infarktu sú bolesti na hrudníku pričom má pacient zachované vedomie a dýchanie.

3.Čo je KPR?

Kardiopumonálna resuscitácia (KPR) je súbor úkonov, ktoré zabezpečujú obnovenie prietoku okysličenej krvi mozgom u pacientov s náhlym zastavením krvného obehu prostredníctvom vonkajšej masáži srdca a umelým dýchaním.

 4.Ako dlho mám poskytovať KPR?

Kým ma niekto nevystrieda ( osoba, kamarát, záchranná zdravotná služby…) kým sa úplne nevyčerpám alebo sa pacient nepreberie a nebude normálne dýchať.

Defibrilačné elektródy

 1.Ako sa lepia defibrilačné elektródy na hrudník pacienta?

Po vybratí z neporušeného obalu odstránime ochranné fólie, nalepíme na určené miesto podľa obrázkov na elektródach na obnažený, čistý a suchý hrudník zachraňovaného, pričom smer kábla nie je rozhodujúci.

 2.Čo keď má pacient nadmerne ochlpený hrudník?

Použijeme žiletku z balíčka pomôcok a pár ťahmi na sucho stiahneme nadmerné ochlpenie  na mieste kde sa lepí elektróda.

3.Čo keď má pacient nadmernú vrstvu oblečenia?

Roztrhneme alebo použijeme nožnice s tupou špicou z balíčka pomôcok a čo najskôr rozstrihneme všetok prekážajúci odev na hrudníku pacienta.

4.Čo keď má pacient mokrý hrudník?

Použijeme utierku alebo iný nasiakavý materiál, môžeme aj z balíčka pomôcok aby sme odstránili nadmernú vlhkosť .

 5.Koľkokrát môžem použiť elektródy?

Elektródy môžem použiť iba raz na jedného pacienta s neobmedzeným počtom výbojov.

 6.Kedy mám vymeniť elektródy?

Po každom ich použití a uplynutí doby použiteľnosti (exspirácie).

7.Kde si môžem zakúpiť elektródy?

Zakúpiť si ich môžete prostredníctvom vášho dodávateľa AED, alebo iného predajcu resp. servisu, ktorý poskytuje túto službu.

 8.Prečo majú elektródy exspiráciu?

Pretože sa vyrábajú z materiálov, ktoré časom degradujú ( vysychajú, nemusia mať dostatočnú vodivosť, priľnavosť a pod).

 9.Mám si kúpiť viac elektród?

Pri každom prístroji by mala byť okamžitá možnosť výmeny elektród po použití. Preto odporúčame aspoň jedny náhradné.  Ak ich nebudete mať prístroj bude po použití považovaný za nefunkčný.

10.Je viacej druhov/typov elektród?

Základné rozdelenie elektród je na dospelé, detské a univerzálne. Ďalej môžu byť s vyhodnotením a bez vyhodnotenia sily, ktorou stláčate hrudník.

 11.Musím mať elektródy zapojené v prístroji?

Áno, prístroj bez zapojených elektród sa považuje za nepripravený.

12.Musia byť elektródy nalepené presne ako na obrázku?

Áno, všetky elektródy majú na sebe znázornený obrázok správneho umiestnenia elektród.

 13.Môžem použiť detské elektródy na dospelého pacienta a naopak?

Áno, v prípade krajnej núdze a ak nemáte k dispozícii vhodné elektródy. Je ale potrebné vedieť, že sila výboja pre dospelého pacienta s detskými elektródami môže byť nízka. Pre dieťa odporúča ERC použitie dospelých elektród a to v prípade ak nemáte detské elektródy alebo prístroj s detským režimom.