Vážení návštevníci internetovej stránky 155.sk,

v záujme zabezpečenia spravodlivého a transparentného spracúvania Vašich osobných údajov Vám týmto poskytujeme informácie o tom, akým spôsobom zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje  v podmienkach našej organizácie a o tom, aké práva ako dotknuté osoby máte. Tým si zároveň v zmysle čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) voči Vám plníme informačnú povinnosť.

Úvodné informácie

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých budú spracúvané Vaše osobné údaje, je Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, IČO: 36 076 643, Trnavská cesta 8/A, 821 08 Bratislava, príspevková organizácia zriadená MZ SR dňa 15.07.2005 zriaďovacou listinou č. 18228 – 5/2005-SP v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny OS ZZS SR č. 15693-7/2006-SP z 29. 06. 2006 (ďalej aj len „OS ZZS SR“ alebo „prevádzkovateľ“).

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania Vašich osobných údajov kontaktujte nás na
E-mailovej adrese:                 gdpr@155.sk
Korešpondenčnej adrese:       Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta 8/A, 821 08 Bratislava

S cieľom posilňovať záruky a právnej garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme poverili do funkcie – zodpovednú osobu
Mgr. Patrika Kubalu, ktorá dohliada na zákonnosť ich spracúvania, pričom Vám je k dispozícii prostredníctvom
Telefónneho čísla:                  +421 268 207 369
E-mailovej adresy:                 gdpr@155.sk

Generálne podmienky spracúvania osobných údajov
Pokyny k spracúvaniu osobných údajov
Podmienky spracúvania osobných údajov a politika cookies
Podmienky ochrany súkromia