Podávanie a vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa riadi podľa smernice Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR o jednotnom prístupe pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z.z.

Žiadosť je možné podať
 • písomne poštou na adresu:
  Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
  Trnavská cesta 8/A, P.O.Box 93
  820 05 Bratislava
 • osobne:
  na sekretariáte riaditeľa OS ZZS SR v dňoch pondelok – piatok v čase od 8:00 – 15:00
  na podateľni OS ZZS SR v dňoch pondelok – piatok v čase od 8:00 – 14:00
 • telefonicky:
  sekretariát riaditeľa OS ZZS SR, tel. č.: +421 2 6820 7311
  v dňoch pondelok – piatok v čase od 8:00 – 15:00
 • faxom:
  tel. č.: +421 2 6820 7355
 • elektronicky na adresu:
  podatelna@155.sk
  sekretariat@155.sk

Zo žiadosti musí byť zjavné:

 • že je určená pre OS ZZS SR,
 • kto ju podáva,
 • ktorých informácií sa týka
 • spôsob sprístupnenia informácie, ktorý žiadateľ navrhuje.

Jednotlivé vzory dokumentov: