Stredisko odbornej prípravy OS ZZS SR realizuje

KURZ PRVEJ POMOCI

na základe Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci č. Z43312-2013-OZdV zo dňa 24.09.2013 Kurz prvej pomoci je plne v súlade s vyhláškou MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci a s najnovšími odporúčaniami Európskej resuscitačnej rady v oblasti poskytovania prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti (Guidelines 2015). Je určený pre širokú laickú verejnosť ako všeobecný kurz prvej pomoci.

 

Prihláška na kurz prvej pomoci

Vyplnenú prihlášku pošlite na e-mailovú adresu kurzy@155.sk

Prečo mám absolvovať kurz prvej pomoci?

 • získate teoretické vedomosti a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri náhlych neočakávaných situáciách, v ktorých môže byť ohrozené zdravie alebo život kohokoľvek z nás,
 • budete vedieť zdôvodniť význam poskytovania prvej pomoci v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostiach,
 • osvojíte si prakticky použiteľné vedomosti a zručnosti pri riešení náhlych život a závažných zdravie ohrozujúcich udalostiach úrazového a/alebo neúrazového charakteru,
 • získate pozitívny postoj k poskytovaniu prvej pomoci a k prevencii náhleho ohrozenia života a zdravia.

Čo sa naučím na kurzoch prvej pomoci?

A.  Teoretické vedomosti o:

 1. príčinách vzniku, následkoch  a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie novorodenca, dieťaťa a dospelého,
 2. preventívnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany zdravia,
 3. úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,
 5. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,
 6. základných úkonoch zachraňujúcich život,
 7. poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,
 8. poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,
 9. záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsii,
 10. krvácaní z rán, šoku,
 11. zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,
 12. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,
 13. poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.

B.  Praktické zručnosti:

 1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, označenie miesta nehody,
 2. aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,
 3. zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,
 4. praktický nácvik – základná neodkladná podpora životných funkcií – uvoľnenie dýchacích ciest, záchranné dýchanie, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie,
 5. poskytnutie prvej pomoci pri
  a) poruchách vedomia,
  b) poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch,
  c) zlomeninách a poraneniach kĺbov,
  d) krvácaní z rán, šoku,
  e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,
  f) neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda,
 6. poskytnutie psychickej podpory postihnutému,
 7. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.

Pre koho je kurz prvej pomoci určený?

Pre laickú verejnosť (žiadatelia o vodičské oprávnenie a vodiči; zamestnávatelia v rámci BOZP; jednotlivci, ktorí sa chcú naučiť postarať sa o svojich blízkych v prípade ohrozenia ich zdravia alebo života do príchodu profesionálnej pomoci a iní). Po dohode sme schopní program výučby prispôsobiť a „našiť“ na potreby objednávateľa.

Aké mám mať dosiahnuté vzdelanie pre tento typ kurzu?

Nie je zákonom stanovené – nešpecifikované. Spolupracujeme aj na výučbe prvej pomoci aj v školských zariadeniach (materská škola, základná škola, stredná škola).

Akou formou je kurz prvej pomoci organizovaný?

 • prezenčná forma (účastník kurzu sa osobne zúčastní a zapíše sa do prezenčnej listiny – nemožnosť zastúpenia inou osobou) s priamym kontaktom lektora s účastníkom kurzu maximálnym počtom 15 účastníkov na jednu sadu výučbových pomôcok a jedného inštruktora;
 • dištančná a e-learningová forma nie je zatiaľ v ponuke.

Kedy je najbližší termín kurzu prvej pomoci?

 • pre ucelené skupiny od 8 do 10 účastníkov operatívne dohodnutý skupine vyhovujúci termín,
 • podľa dohody,
 • po dohode organizujeme aj individuálny kurz prvej pomoci.

Kedy a za akých podmienok ma zaradia do kurzu prvej pomoci?

 • po vyplnení a doručení vyplnenej prihlášky (na stiahnutie hore) e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu alebo poštou na poštovú adresu organizácie, prípadne osobne po dohovore s inštruktorom alebo koordinátorom,
 • organizátor bude obratom kontaktovať prihláseného a poskytne informácie o úhrade účastníckeho poplatku a dátume konania kurzu prvej pomoci,
 • po zaplatení, identifikácii účastníckeho poplatku na účet organizácie a overení si platnosti termínu kurzu.

Kde sa koná kurz prvej pomoci?

V záujme udržania a zvyšovania kvality kurzy prvej pomoci prebiehajú v akreditovaných učebniach v priestoroch podľa nižšie uvedeného zoznamu, akreditovanými inštruktormi a za použitia akreditovaných učebných pomôcok, trenažérov a akreditovanej metodiky výučby. U neakreditovaných výučbových programov prebiehajú kurzy podľa dohody s objednávateľom.

Akreditované výučbové miesta kurzu prvej pomoci:

 1. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Trnavská cesta 8/A, 821 05 Bratislava
 2. Obvodný úrad v Trnave, Kollárova 8, 917 01 Trnava,
 3. Obvodný úrad v Prešove, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov,
 4. Autoškola RUSTICA, Prešov,
 5. Obvodný úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica,
 6. Obvodný úrad v Žiline, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina.
 7. Autoškola Riška s.r.o, Študentská 23, Trnava,
 8. Autoškola ASEKO s.r.o, Lom nad Rimavicouč.4, prevádzka Železničná 1833, Brezno.

Akreditované neaktívne miesta výučby:

 1. Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, 040 91 Košice,
 2. Obvodný úrad v Nitre, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.

Ako dlho trvá kurz prvej pomoci?

 • celkový rozsah: 8 hodín (3 hodiny teoretická časť a 5 hodín praktického nácviku zručností),
 • u neakreditovaných vzdelávacích aktivít (školenia, workshopy a iné) podľa dohody a obsahu kurzu.

Ako prebieha výučba v kurze prvej pomoci?

Vo všetkých akreditovaných kurzoch a výučbových miestach prebieha rovnako:

 • obsahovo (najčastejšie život ohrozujúce stavy, život zachraňujúce úkony, hlavné zásady poskytovania prvej pomoci),
 • materiálno-technickým zabezpečením,
 • výučbovo-pedagogickými metódami.

Praktický nácvik prebieha na moderných, kvalitných a spoľahlivých figurínach a trenažéroch podľa vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci, ktoré sú plne funkčné a ošetrované podľa odporučenia dodávateľa.

Aká skúška ma čaká?

 • teoretická časť: test z 20 otázok náhodne vybraných zo súboru 150 otázok zverejnených akreditačnou komisiou MZ SR pre kurzy prvej pomoci,
 • praktická časť: riešenie modelovej situácie za použitia trenažérov, simulátorov a pomôcok.

Kedy pôjdem na skúšku z poskytovania prvej pomoci?

 • po riadnom a úplnom absolvovaní kurzu prvej pomoci,
 • po vyplnení a doručení prihlášky na skúšku organizátorovi najneskôr do 15 dní od absolvovania kurzu prvej pomoci.

Pri neakreditovaných typoch vzdelávacích aktivít  (kratšia ako 8 hodín) skúška nie je potrebná a nie je možné vydať potvrdenie o absolvovaní kurzu a skúšky z poskytovania prvej pomoci.

Ako dlho ma inštruktor na skúške bude trápiť?

Maximálne 30 minút:

 • teoretická časť: 20 minút,
 • praktická časť: 10 minút riešenie modelovej situácie.

Kto ma bude skúšať na skúške z poskytovania prvej pomoci?

Inštruktor, u ktorého bol kurz absolvovaný.

Kedy a aké potvrdenie dostanem?

 • vyhodnotenie skúšky ústnou formou hneď po jej ukončení ústnym vyjadrením: vyhovel/a – nevyhovel/a,
 • najneskôr do 5 dní po úspešnom absolvovaní skúšky organizátor doručí doporučenou poštovou zásielkou „Potvrdenie o absolvovaní kurzu a skúšky z poskytovania prvej pomoci“
 • po dohovore možná aj iná formou doručenia.

Čo si potrebujem priniesť na kurz prvej pomoci?

 • doklad o úhrade účastníckeho poplatku (alebo jeho overenú fotokópiu k nahliadnutiu),
 • písacie potreby, chuť a energiu vzdelávať sa,
 • my Vám pripravíme študijný materiál do ktorého si môžete písať poznámky a po kurze odniesť so sebou,
 • kvôli Vášmu pohodliu a praktickým nácvikom odporúčame prísť v športovom alebo inom pohodlnom oblečení.

Ak máte ďalšie otázky, prineste ich na kurz – naši inštruktori Vám veľmi radi odpovedia na štrukturálne, procesné i odborné otázky.