Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR dňa 22. januára 2014 získalo  Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní osvedčenia o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s názvom:

NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ

Ide o organizáciu a zabezpečenie výučby v kurze neodkladnej podpory životných funkcií, ktorý je zosúladený s najnovšími poznatkami a odporúčaniami odborných spoločností a organizácií v medzinárodnom meradle.

Stredisko odbornej prípravy OS ZZS SR  realizuje kurzy neodkladnej podpory životných funkcií podľa príslušných ustanovení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov a v súlade s výnosom MZ SR zo 17. Septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy  sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov a  na základe Rozhodnutia MZ SR o vydaní osvedčenia o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania  s názvom Neodkladná podpora životných funkcií zo dňa 22.01.2014.

Prihláška na kurz neodkladná podpora životných funkcií 4 hodinový

Prihláška na kurz neodkladná podpora životných funkcií 8 hodinový

Vyplnenú prihlášku pošlite na e-mailovú adresu kurzy@155.sk

Prečo absolvovať kurz neodkladnej podpory životných funkcií?

 • získate teoretické vedomosti a praktické zručnosti v poskytovaní neodkladnej podpory životných funkcií (ďalej len „NPŽF“),
 • budete vedieť zdôvodniť význam poskytovania NPŽF v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostiach,
 • osvojíte si prakticky použiteľné vedomosti a zručnosti pri riešení náhlych život a závažných zdravie ohrozujúcich udalostiach úrazového a/alebo neúrazového pôvodu,
 • získate pozitívny postoj k poskytovaniu neodkladnej podpory životných funkcií a k prevencii náhleho ohrozenia života a zdravia,
 • získate kredity za absolvovanie študijného programu sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Čo sa naučím v kurze neodkladnej podpory životných funkcií?

Teoretické vedomosti v neodkladnej podpore životných funkcií u dospelých a detí vrátane automatickej externej defibrilácie tvoria najviac 40 % vzdelávacieho programu.

Teoretické zručnosti

 • základná neodkladná podpora životných funkcií (BLS) – rozsah a miesto v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 • náhle zmeny zdravia a koncepcia Reťazca prežitia,
 • základné životné funkcie a ich vzťahy – funkčná anatómia a základná patofyziológia vo vzťahu k náhlym život ohrozujúcim a závažným zdravie ohrozujúcim stavom (Quintet prvej hodiny a iné),
 • hlavné zásady, činnosti a úkony v rámci BLS,
 • BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia (univerzálny algoritmus),
 • BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia dospelých,
 • BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia detí,
 • postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia novorodencov (len pre lekárov, sestry a pôrodné asistentky pracujúce na neonatologickom pracovisku, pracovisku anestéziológie a intenzívnej medicíny a na pôrodnej sále),
 • použitie automatickej externej defibrilácie,
 • špeciálne resuscitačné situácie – topenie, podchladenie, anafylaxia, gravidita, intoxikácie, úraz,
 • použitie defibrilácie (štandardnej),
 • BLS a akútny koronárny syndróm,
 • BLS a náhla cievna mozgová príhoda, kŕčové stavy,
 • BLS a ťažký úraz – dopravné nehody,
 • šok, krvácanie,
 • hypotermia, hypertermia,
 • popáleniny, poleptania,
 • bezvedomie – najčastejšie príčiny a prvá pomoc.

Praktické skúsenosti a zručnosti v neodkladnej podpore životných funkcií u dospelých a detí vrátane automatickej externej defibrilácie tvoria najmenej 60 % vzdelávacieho programu.

Praktické zručnosti

 • hlavné zásady pri poskytovaní BLS – zhodnotenie, bezpečnosť, volanie,
 • KPCR dospelých a detí,
 • KPCR a defibrilácia (automatická externá defibrilácia – nelekári, defibrilácia – lekári),
 • KPCR novorodencov, pri tehotenstve, topení, anafylaxii, intoxikácii, podchladení,
 • polohovanie, vyslobodzovanie, premiestňovanie, imobilizačné techniky (chrbtica, končatiny),
 • uvoľnenie dýchacích ciest pri dusení sa cudzím telesom,
 • zastavenie krvácania, ošetrenie rán za použitia lekárničky,
 • riešenie modelových resuscitačných situácií,
 • farmakoterapia v rámci KPCR – len lekári
 • manipulácia s kyslíkovou fľašou s redukčným prietokovým ventilom a súpravou na pripojenie samorozpínacieho vaku.

Pre koho je kurz neodkladnej podpory životných funkcií určený?

Zdravotnícki pracovníci vykonávajúci zdravotnícke povolanie (lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, rádiologický technik, zdravotnícky asistent, asistent výživy, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zubný technik, dentálna hygienička, zdravotnícky laborant, laborant pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, očný optik, ortopedický technik, masér, zdravotnícky asistent, sanitár, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg laboratórny diagnostik), okrem pracovníkov záchrannej zdravotnej služby.

Akou formou je kurz neodkladnej podpory životných funkcií organizovaný?

Prezenčná forma (účastník kurzu sa osobne zúčastňuje kurzu a zapisuje do prezenčnej listiny – nemožnosť zastúpenia inou osobou) s priamym kontaktom lektora s účastníkom kurzu s najvyšším počtom 15 účastníkov na jednu sadu pomôcok a jedného lektora.

Kedy je najbližší termín kurzu neodkladnej podpory životných funkcií?

 • pre ucelené skupiny od 8 do 15 účastníkov operatívne v nimi určenom termíne,
 • podľa dohody (organizujeme aj individuálny kurz neodkladnej podpory životných funkcií počas bežného pracovného času).

Kde sa koná kurz neodkladnej podpory životných funkcií?

V záujme udržania a zvyšovania kvality kurzy neodkladnej podpory životných funkcií  prebiehajú v akreditovaných učebniach v priestoroch organizácie, akreditovanými lektormi a za použitia akreditovaných učebných pomôcok, trenažérov a akreditovanej metodiky výučby.

Adresa:
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Stredisko odbornej prípravy
Trnavská cesta 8/A,
820 05 Bratislava 25.

Podľa dohody s objednávateľom pre ucelené skupiny aspoň 15 účastníkov aj v iných vhodných priestranných priestoroch (školiace miestnosti, zasadačka a iné – ak sú dostatočné vetrateľné a priestranné na praktický nácvik zručností).

Ako dlho trvá kurz neodkladnej podpory životných funkcií?

Dĺžka vzdelávacieho programu je najmenej 8 hodín, preškolenie raz za päť rokov po 4 hodiny.

Ako prebieha výučba v kurze neodkladnej podpory životných funkcií?

 • kurz neodkladnej podpory životných funkcií trvá 8 hodín,
 • teoretické témy kurzu sú zamerané na získanie základných vedomostí o najčastejších život ohrozujúcich situáciách, o hlavných zásadách poskytovania neodkladnej podpory životných funkcií, o život zachraňujúcich úkonoch, a iné,
 • praktický nácvik prebieha na moderných, kvalitných figurínach a trenažéroch podľa výnosu MZ SR č. 12422/2010-OL:
 1. figurína na simuláciu a nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie a automatickej externej defibrilácie dospelých s možnosťou elektronickej kontroly s počítačovým vyhodnotením priebehu kardiopulmonálnej resuscitácie v tlačenej forme,
 2. figurína na simuláciu a nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie detí do veku 1 rok,
 3. defibrilátor na realistický nácvik externej defibrilácie,
 4. samorozpínací dýchací vak pre dospelých a deti so sadou dýchacích masiek pre deti a dospelých, kyslíková fľaša,
 5. figurína na simuláciu dusenia sa cudzím telesom v dýchacích cestách a na nácvik odstránenia cudzieho telesa z dýchacích ciest úderom do chrbta a stlačením brucha alebo hrudníka,
 6. jedna celotelová figurína s úrazovými poraneniami alebo figurína ako v bode 1. doplnená o končatiny s úrazovými poraneniami,
 7. lekárnička s obväzovým materiálom a ochrannými prostriedkami (rukavice, bariérová dýchacia rúška, bariérová dýchacia maska pre dospelých a deti,
 8. prezentačná a dokumentačná technika (didaktická technika).

Aká skúška ma čaká?

Skúška z poskytovania neodkladnej podpory životných funkcií je KPR prakticky, pokiaľ nebude najmenej 75 % efektivita v počítačovom hodnotení.

Kedy a aké potvrdenie dostanem?

 • najneskôr do 5 dní po úspešnom absolvovaní skúšky vám doručíme doporučenou poštovou zásielkou „Potvrdenie o absolvovaní kurzu neodkladnej podpory životných funkcií„ spolu s dokladom o dosiahnutom počte kreditov sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a dodatok k potvrdeniu o absolvovaní akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania,
 • po vzájomnom dohovore možná aj iná formou doručenia.

Čo si potrebujem priniesť na kurz neodkladnej podpory životných funkcií?

 • doklad o úhrade účastníckeho poplatku (alebo jeho overenú fotokópiu k nahliadnutiu),
 • písacie potreby, chuť a energiu vzdelávať sa,
 • pripravíme Vám študijný materiál do ktorého si budete písať poznámky a po kurze odniesť so sebou,
 • kvôli Vášmu pohodliu a praktickým nácvikom odporúčame prísť v športovom alebo inom pohodlnom oblečení.

Ak máte ďalšie otázky, prineste ich na kurz – naši lektori Vám veľmi radi odpovedia na štrukturálne, procesné i odborné otázky.