Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby bolo zriadené MZ SR dňa 15.07.2005 zriaďovacou listinou č. 18228 – 5/2005-SP ako štátna rozpočtová organizácia. Rozhodnutím o zmene zriaďovacej listiny OS ZZS SR č. 20924-2/2005 zo dňa 25. 07. 2005 bolo upravené sídlo organizácie. Dňom 1. júla 2006 Rozhodnutím o zmene zriaďovacej listiny OS ZZS SR č. 15693-7/2006-SP z 29. 06. 2006 sa organizácia stala štátnou príspevkovou organizáciou. Rozhodnutím o zmene zriaďovacej listiny č. 12915-5/2007-OP zo dňa 18. 06. 2007 bol upravený predmet činnosti v oblasti vzdelávania. Dňom 1. novembra 2008 zmenou zriaďovacej listiny č. 23397– 2/2008 – OP z 14. 10. 2008 bolo zmenené sídlo organizácie na Trnavskú cestu 8/A, Bratislava.

Dňom 15. 03. 2007 na základe Rozhodnutia MZ SR č. 10794-1/2007-OKM zo dňa 27. 02. 2007 sa stalo OS ZZS SR subjektom hospodárskej mobilizácie. V zmysle zákona č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii vykonáva činnosť subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorá je nezastupiteľná pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti obyvateľstvu, príslušníkom ozbrojených síl SR, príslušníkom ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek v krízovej situácii štátu.

Právne postavenie organizácie

 • OS ZZS SR je príspevková organizácia. OS ZZS SR vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov,
 • OS ZZS SR hospodári s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený do správy a tiež s majetkom, ktorý získala príspevkami, darmi a vlastnou hospodárskou činnosťou. So zvereným majetkom hospodári a nakladá v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy.

Riaditeľstvo

Riaditeľstvo OS ZZS SR je riadiacou organizačnou jednotkou organizácie, v jeho pôsobnosti je zahrnuté najmä riadenie nasledovných činnosti:

 • Riadenie, koordinácia a vyhodnotenie ZZS na území SR tak, aby bola zabezpečená jej plynulosť a nepretržitosť. Riadenie, koordinácia a vyhodnotenie ZZS pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,
 • Nepretržitý príjem, spracovanie volaní na tiesňovú linku ZZS a realizácia odozvy na tiesňové volania k neodkladnej zdravotnej starostlivosti v prípade, keď je, alebo môže byť závažne ohrozené zdravie alebo život ľudí na území SR, alebo pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,
 • Zabezpečovanie technických podmienok na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií s poskytovateľmi ZZS, príslušnými zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti a ostatnými zložkami IZS,
 • Zabezpečovanie dokumentácie príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie, vrátane zvukového záznamu a ich predpísané uchovávanie,
 • Zabezpečovanie materiálno-technického vybavenia a jeho dopravy na miesto zásahu pri odstraňovaní následkov nehody s hromadným postihnutím osôb,
 • Zabezpečovanie psychologických činností a odbornej psychologickej starostlivosti pre zamestnancov v súlade s Programom duševného zdravia (koučing, krízová intervencia, individuálne poradenstvo, edukácia, relaxácie, tréning HRV biofeedback-u, manažment stresu, edukácia a pod.),
 • Zabezpečovanie odbornej prípravy svojich zamestnancov v zmysle zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Výučba prvej pomoci a vzdelávacích programov neodkladnej zdravotnej starostlivosti na základe získaných akreditácií,
 • Výskum, vývoj a vzdelávanie v oblasti riadenia, koordinácie a hodnotenia ZZS v IZS, v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti a pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,
 • Realizácia kurzov vzdelávania v oblasti prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre odbornú a laickú verejnosť ako podnikateľská činnosť, ktorú OS ZZS SR vykonáva so súhlasom MZ SR na základe Živnostenského listu č. OŽP-A/2007/32378-2/CR 1 zo dňa 23. 07. 2007,
 • Výkon správy bytového alebo nebytového fondu sa vykonáva so súhlasom MZ SR na základe Živnostenského listu č. OŽP-A/2009/28497-2 a poskytovanie ubytovacích služieb bez poskytovania pohostinných činnosti na základe živnostenského listu č. OŽP-A/200928497-3 zo dňa 24. 06. 2009.

Krajské operačné strediská

Krajské operačné strediská záchrannej zdravotnej služby sídlia vo všetkých krajských mestách v budovách obvodných úradov. Ich základnou úlohou je prostredníctvom tiesňovej linky záchrannej zdravotnej služby 155 príjem, spracovanie a odozva na tiesňové volanie. Tieto základné úlohy sú zároveň spojené s riadením, koordináciou a vyhodnocovaním záchrannej zdravotnej služby tak, aby bola zabezpečená jej plynulosť a nepretržitosť nie len na území príslušného kraja, ale na území celej Slovenskej republiky. Všetky Krajské operačné strediská záchrannej zdravotnej služby majú z hľadiska personálneho zabezpečenia, teda zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov rovnakú štruktúru v každom kraji. Konkrétne počty pracovníkov sú však individuálne v závislosti od krajovej príslušnosti s prihliadnutím na potreby obyvateľstva v danom regióne. Prostredníctvom Krajských operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby plní Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky funkciu jednej zo základných zložiek Integrovaného záchranného systému na celonárodnej úrovni.

V rámci Slovenskej republiky pôsobí osem krajských operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby.

Pracoviská operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky sú pracoviská s chránenými priestormi s osobitným režimom ochrany zabezpečujúce:

 • príjem a spracúvanie tiesňového volania prichádzajúceho na linku 155,
 • koordináciu, riadenie a kontrolu všetkých zložiek záchrannej zdravotnej služby,
 • komunikáciu a súčinnosť s ostatnými zložkami IZS

Zamestnanci pracovísk OS ZZS SR sú kvalifikovaní, profesionálni odborníci v oblasti poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sú pravidelne preškoľovaní v odborných zdravotníckych a komunikačných zručnostiach. O zabezpečenie nepretržitého chodu  informačných technológií na  jednotlivých pracoviskách OS ZZS SR sa na profesionálnej úrovni stará  tím správcu a technikov IT .