Predmetom činnosti Strediska odbornej prípravy Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR je okrem iného (ďalej len SOP OS ZZS SR):

 • zabezpečovanie sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú zaradení v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 • výučba v kurzoch prvej pomoci a kurzoch inštruktora prvej pomoci,
 • realizácia iných vzdelávacích aktivít (školenia, prednášky, prezentačné aktivity) zameraných na poskytovanie prvej pomoci a prevenciu život ohrozujúcich stavov,
 • vývoj vzdelávacích programov  pre rôzne komunity v neodkladnej zdravotnej starostlivosti a ich implementácia do praxe,
 • výskum, vývoj a vzdelávanie v oblasti riadenia, koordinácie a hodnotenia záchrannej zdravotnej služby v integrovanom záchrannom systéme, v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti a pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,
 • nastavovanie parametrov kvality vzdelávacích programov pre odbornú i laickú verejnosť,
 • vývoj a implementácia projektov na zvyšovanie zdravotníckej vzdelanosti obyvateľstva v oblasti neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

 

Členenie činnosti SOP OS ZZS SR

Činnosť SOP OS ZZS SR sa člení na:

a) Vnútropodnikové vzdelávacie aktivity zamerané na

 • tvorbu a realizáciu vzdelávacích programov pre zdravotníckych pracovníkov,
 • tvorbu a realizáciu doplnkových vzdelávacích programov vyplývajúcich z hodnotenia odborných činností,
 • činnosti súvisiace s prípravou kongresov, konferencií, súťaží, cvičení s tematikou poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti v prednemocničnej fáze,
 • zabezpečenie odbornej literatúry pre OS ZZS SR,
 • zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre nezdravotníckych pracovníkov OS ZZS SR.

b) Externé vzdelávanie zamerané na

 • realizáciu akreditovaných vzdelávacích programov, a to najmä v súlade s Národným programom vzdelávania v neodkladnej zdravotnej starostlivosti (kurz inštruktora prvej pomoci, kurz prvej pomoci),
 • prípravu podkladov na akreditáciu vzdelávacích programov v súlade so stratégiou rozvoja OS ZZS SR,
 • spoluprácu so zdravotníckymi vzdelávacími inštitúciami a iné.

c) Výskum a veda zamerané na

 • spoluprácu a tvorbu štatistických súborov na sledovanie účinnosti a efektívnosti systému neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 • spracovanie štatistických súborov na sledovanie účinnosti a efektívnosti systému neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre potrebu tvorby vzdelávacích programov,
 • publikačnú činnosť,
 • tvorbu učebných textov,
 • spoluprácu s inými národnými a medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami.

d) Rozvojové projekty

 • monitoring rozvojových projektov a procesov na národnej a medzinárodnej úrovni,
 • identifikácia, analýza a príprava návrhov využitia nových zdrojov a partnerstiev s potenciálnym benefitom pre organizáciu a jej inštitucionálny rozvoj,
 • komplexný manažment rozvojových projektov a procesov.

 

Vnútropodnikové vzdelávacie aktivity

Vnútropodnikové vzdelávacie aktivity sú zamerané najmä na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov OS ZZS SR. Vnútropodnikové vzdelávacie aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov začali 01.05.2007 hneď po uvedení do plnej prevádzky posledného pracoviska Krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby stanovením dlhodobých, strednodobých a krátkodobých strategických cieľov vzdelávacieho procesu.

Dlhodobé a strednodobé všeobecné ciele

 • cieľavedome formovať vedomostný profil operátorov,
 • zvýšiť firemnú kultúru, dôveryhodnosť a kredibilitu organizácie,
 • celoslovensky zjednotiť pracovné postupy v odlišných podmienkach,
 • štandardizovať kvalitu získavania relevantných informácií a kvalitu komunikačných zručností pri príjme tiesňovej výzvy,
 • zhodnocovať profesionálne a osobnostné vybavenie operátorov,
 • vytvoriť podmienky na efektívne osvojenie prakticky použiteľných vedomostí a zručností potrebných k optimálnemu vyhodnoteniu tiesňovej výzvy, realizácii odozvy na tiesňovú výzvu,
 • riadenie a koordináciu ZZS,
 • naučiť poskytnutie operátorskej podpory volajúcim, v prípade ohrozenia ich života, alebo zdravia,
 • štandardizovať systém, spôsob a kvalitu vzdelávacieho procesu v organizácii,
 • prostredníctvom poskytovania kvalitného relevantného vzdelávania a motivácie k vzdelávaniu stabilizovať zdravotníckych pracovníkov na pracovnej pozícii zdravotnícky operátor na
 • tiesňovej linke,
 • opakovane analyzovať vzdelávacie potreby operátorov,
 • plánovať vzdelávacie aktivity na dosiahnutie, stanovených strategických cieľov,
 • realizovať, kontrolovať a hodnotiť vzdelávací proces.

Krátkodobé ciele vzdelávacieho procesu

Krátkodobé ciele vzdelávacieho procesu sa každoročne stanovujú podľa potrieb (na základe analýz strategického smerovania organizácie, aktuálnych požiadaviek vedúcich lekárov a vedúcich operátorov, psychológov, aktuálnych požiadaviek hlavného lekára a hlavného operátora, aktuálnych požiadaviek zdravotníckych operátorov, aktuálnych zmien v postupoch riešenia jednotlivých udalostí, aktuálnych zmien v legislatíve a iné).

Východiská vzdelávania

 1. Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov,
 3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 9. júna 2010 č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave  certifikovaných pracovných činností,
 4. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 – OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra,
 5. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov,
 6. Národný program vzdelávania prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti (schválený Radou vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky 28.06.2007),
 7. Koncepcia odboru „Urgentná medicína a medicína katastrof“,
 8. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júla 2010 č. 14016/2010 – OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MZ SR z 11. marca 2009 č. 10548/2009 – OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe a iné.

Vzdelávacie aktivity začali v roku 2007 základnou odbornou prípravou a pokračuje periodickou odbornou prípravou. Započítateľné obdobie pre potrebu hodnotenia sústavného vzdelávania je kalendárny rok vždy od 1. januára do 31. decembra. Každý zdravotnícky pracovník absolvuje každoročne 37,5 hodinový kurz podľa harmonogramu a jemu prideleného termínu. Obsahom a rozsahom je výučba dizajnovaná tak, aby zdravotnícky pracovník dosiahol potrebný počet kreditov za započítateľné hodnotené obdobie v rámci vzdelávania organizovaného OS ZZS SR.

Obsahová náplň kurzov sústavného vzdelávania

Obsahovú náplň kurzov sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov tvorí 5 tématických okruhov:

 • zdravotnícke právo a legislatíva (oboznamovanie zamestnancov s novými aktuálne platnými právnymi predpismi a ich implementácia do praxe),
 • medicínsko-zdravotnícky okruh tém (etiológia, diagnostika, terapia ochorení a úrazov s dôrazom na patofyziológiu a získavanie informácií o znakoch a príznakoch život ohrozujúcich a iných stavov potrebných pre rozhodovací proces v práci zdravotníckeho operátora a iné),
 • psychologicko-komunikačný okruh tém (zameraný na základy krízovej intervencie, zvládanie stresu, získanie zručností v aktívnom počúvaní a nadobudnutí zručností rôznych komunikačných stratégií pri príjme tiesňového volania u problémových volajúcich a iné),
 • technicko-organizačný okruh tém (riadenie a koordinácia ZZS, práca s PC a inou IaKT technikou a technológiami na podporu výkonu činnosti, orientácia v mape a iné),
 • nehody s hromadným postihnutím osôb (samostatná kapitola vzdelávacieho procesu zameraná na riešenie mimoriadnych udalostí veľkého rozsahu, implementácia legislatívy týkajúcej sa danej tematiky do praxe).

Výučba je realizovaná v Bratislave, v budove riaditeľstva v dvoch učebniach. K dvom všeobecným učebniam v roku 2013 pribudla nová odborná učebňa s kompletným funkčným technickým a technologickým vybavením imitujúcim pracovisko KOS ZZS využiteľná na praktický nácvik zručností.

Lektorský zbor pre vzdelávacie aktivity sústavného vzdelávania je zložený z interných zamestnancov OS ZZS SR s dlhoročnou praxou v oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti a pedagogickými skúsenosťami. S využitím moderných a inovatívnych vzdelávacích metód (prípadová štúdia, brainstorming, videoprojekcia, analýza kazuistík, individuálny a skupinový koučing a iné) a využitím vyspelých učebných a didaktických pomôcok, trenažérov, simulátorov sa každoročne kvalita sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v OS ZZS SR zvyšuje.

Stredisko odbornej prípravy organizuje a logisticky zabezpečuje vzdelávacie aktivity pre približne 300 zdravotníckych pracovníkov v približne 20 termínoch.

 

Externé vzdelávacie aktivity

Kurz prvej pomoci

Kurz inštruktora prvej pomoci

Neodkladná podpora životných funkcií