Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti písomne:

  • elektronickou poštou na e-mailovú adresu oznamenie@155.sk,
  • poštou na adresu: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta 8/A, 820 05 Bratislava,
  • osobne k rukám zodpovednej osoby – Mgr. Patrik Kubala,
  • osobne, vhodením do poštovej schránky, umiestnenej pri hlavnom vchode do budovy, v sídle organizácie na Trnavskej ceste 8/A Bratislava