Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky týmto sprístupňuje projektový zámer a ostatné projektové iniciálne dokumenty k plánovanému projektu „eZZS“, pre všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Zámerom projektu eZZS je zabezpečiť väčší rozsah digitalizácie a automatizácie procesov Záchrannej zdravotnej služby v Slovenskej republike, vrátane zabezpečenia príslušného softwarového a hardwarového vybavenia Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, ako aj jednotlivých posádok ZZS. Súčasťou riešenia by malo byť doplnenie informačných systémov, využívaných ZZS, o súbor viacerých vzájomne prepojených programov (modulov) na elektronizáciu Záznamu o zhodnotení zdravotného stavu osoby (EHR), jeho integrácia so súčasnými systémami, s možnosťou získavania a posielania informácií do systému e-zdravie a avíza do nemocníc, spolu s dodávkou príslušného HW a technického vybavenia jednak operačného strediska ZZS SR, ako aj posádok ZZS.

Vytvorený nový systém má potenciál výrazne zlepšiť spôsob riadenia poskytovania ZZS, zrýchliť a zefektívniť postupy a procesy v rámci ZZS a generovať hodnotné údaje, ktoré sa následne použijú na vyhodnocovanie a zlepšenie kvality prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Pripravované riešenie by takisto malo pripraviť celý systém záchrannej zdravotnej služby na lepšie kapacitné a organizačné zvládanie mimoriadnych situácií v budúcnosti, ako napr. situácia s pandémiou COVID 19.

Projektový zámer, Prístup k projektu a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Prípadné pripomienky alebo otázky k plánovanému projektu, je možné zaslať na e-mailovú adresu: rastislav.kupka@155.sk

Prílohy: