Kontaktné údaje

 
 

Informácia o výrobku

 
 
 
 
 

Súhlasy

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu, v akom boli poskytnuté v rámci registračného formulára zverejneného na stránke www.155.sk a/alebo dodatočného tlačeného formulára vyplneného pri osobnom kontakte, za účelom môjho vedenia v databáze automatických externých defibrilátorov (ďalej aj len „AED“), a to na dobu 5 rokov alebo do momentu odvolania môjho súhlasu.
Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu, v akom boli poskytnuté v rámci registračného formulára zverejneného na stránke www.155.sk a/alebo dodatočného tlačeného formulára vyplneného pri osobnom kontakte (maximálne však v rozsahu meno a priezvisko/obchodné meno, adresa umiestnenia AED, umiestnenie AED v rámci objektu, model AED, fotografia umiestnenia AED, dostupnosť - žiadne iné údaje) formou ich zverejnenia na stránke www.155.sk alebo na inej webovej stránke na mape AED využívanej za účelom zvýšenia verejného povedomia o umiestnení AED a rýchlej lokalizácie a zásahu v prípade náhleho zastavenia krvného obehu, a to na dobu 5 rokov alebo do momentu odvolania môjho súhlasu.
Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s Podmienkami spracúvania osobných údajov a politiky cookies a bol/a som poučený/á o svojich právach v súvislosti s ochranou osobných údajov a plne im rozumiem.
Prevádzkovateľom je OS ZZS SR
Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek slobodne odvolať, a to úplne alebo sčasti
(i) zaslaním e-mailu o odvolaní súhlasu na adresu gdpr@155.sk alebo
(ii) zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu sídla OS ZZS SR Trnavská cesta 8/A, 821 08 Bratislava s označením „do rúk zodpovednej osoby“.
Zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu nie je dotknutá.
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov OS ZZS SR a tretími stranami vrátane informácií o právach dotknutých osôb sú súčasťou Podmienok spracúvania osobných údajov a politiky cookies, ktoré sú dostupné na www.155.sk.
V prípade, ak registračný formulár vypĺňa iná osoba ako vlastník alebo držiteľ AED, je táto osoba povinná preukázateľne zabezpečiť súhlas vlastníka alebo držiteľa AED s takýmto registrovaním jeho osoby na vyššie uvedené účely. V prípade registrácie osoby mladšej ako 16 rokov je táto osoba povinná preukázateľne zabezpečiť súhlas jej zákonného zástupcu.