Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky (OS ZZS SR) vstupuje do pilotnej fázy projektu s názvom Digitalizácia a automatizácia procesov záchrannej zdravotnej služby (ZZS).

Stalo sa tak odovzdaním tabletov a príslušného softvéru poskytovateľom ZZS Záchranná služba Košice, Záchranná zdravotná služba Bratislava a ZaMED s.r.o., ktorých posádky ich budú testovať v ostrej prevádzke s reálnymi dátami.  Vedenie poskytovateľov tablety symbolicky prebralo z rúk ministerky zdravotníctva SR Zuzany Dolinkovej.

 „Digitalizácia a automatizácia procesov je podľa môjho názoru jedným z nástrojov, ktoré dokážu maximálne zefektívniť fungovanie posádok záchrannej zdravotnej služby. Unikátnosť riešenia, ktoré predstavujú tieto tablety, je v priamom napojení na dispečerský informačný systém tiesňovej linky, ako aj v napojení na nemocničné systémy. Verím, že tablety nielen uľahčia činnosť posádkam, ale najmä urýchlia poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom v núdzi,“ uviedla ministerka zdravotníctva.

„Dnes sme odovzdali prvé tablety, a ich testovanie bude trvať do konca roka. Našim plánom je, aby nimi do tohto termínu disponovali všetky ambulancie záchrannej zdravotnej služby na Slovensku, ktorých je viac než tristodvadsať,“ povedal Július Pavčo, riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.

Motiváciou pre vznik projektu bola potreba zjednotiť prednemocničnú zdravotnú starostlivosť v technologickom a technickom zmysle, pretože jej doterajšie odlišnosti spôsobujú komplikovanú súčinnosť medzi OS ZZS SR, posádkami ZZS aj ústavnými zdravotníckymi zariadeniami.

 „Riešenie, ktoré sme predstavili, prináša kvalitnejšie a rýchlejšie riadenie a informovanejšie strategické rozhodnutia poskytovania záchrannej zdravotnej služby, rieši problém s administratívnym zaťažením posádok ZZS a prináša ďalšie benefity, ktoré dodnes neboli v systéme aplikované,“ vysvetlil Pavčo.

Softvérové a hardvérové riešenie ponúka ambulanciám ZZS napríklad online pripojenie k NCZI, ktoré umožní posádkam prístup k pacientskemu sumáru z NCZI priamo pri pacientovi. Zároveň umožní odosielať záznam o zhodnotení zdravotného stavu pacienta priamo do NCZI.  Ďalším benefitom je avízo o smerovaní ambulancie ZZS do ústavného zdravotníckeho zariadenia. To umožní nemocniciam okamžitý prístup k informácii o smerovaní pacienta do ich zdravotníckeho zariadenia, vrátane predpokladaného času príjazdu. Táto funkcia je prístupná aj operátorom linky 155, ktorí vďaka nej dokážu efektívnejšie riadiť prednemocničnú zdravotnú starostlivosť.