Digitalizácia a automatizácia procesov Záchrannej zdravotnej služby (stručná charakteristika)

Gestorom a realizátorom projektu je Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky (ďalej len „OS ZZ SR“).

Zámerom projektu je zabezpečiť väčší rozsah digitalizácie a automatizácie procesov Záchrannej zdravotnej služby v Slovenskej republike, vrátane zabezpečenia príslušného softwarového a hardwarového vybavenia Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, ako aj jednotlivých posádok ZZS. Vytvorený nový systém má potenciál výrazne zlepšiť spôsob riadenia poskytovania ZZS, zrýchliť a zefektívniť postupy a procesy v rámci ZZS a generovať hodnotné údaje, ktoré sa následne použijú na vyhodnocovanie a zlepšenie kvality prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Vybudovanie funkčného a efektívneho informačného systému pre potreby prednemocničnej zdravotnej starostlivosti je:

 • v súlade so Stratégiou informatizácie verejnej správy SR – Štátna správa bude používať dostatočne robustnú integrovanú komunikačnú a dátovú infraštruktúru pre poskytovanie elektronických služieb a svoju vnútornú komunikáciu,
 • v súlade so Strategickým dokumentom pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020) – rozvoj elektronických služieb, využívanie otvorených dát a podpora procesov efektívnej verejnej správy,
 • v súlade s požiadavkami projektu eZdravie,
 • v súlade s platnou legislatívou popísanou v dokumente.

Riešenie má takisto významný potenciál v príprave celého systému záchrannej zdravotnej služby na lepšie kapacitné a organizačné zvládanie mimoriadnych situácií v budúcnosti, ako napr. situácia s pandémiou COVID 19.

Súčasťou riešenia je doplnenie informačných systémov, využívaných ZZS, o súbor viacerých vzájomne prepojených programov (modulov) na elektronizáciu Záznamu o zhodnotení zdravotného stavu osoby (EHR), jeho integrácia so súčasnými systémami, s možnosťou získavania a posielania informácií do systému eZdravie a avíza do nemocníc, spolu s dodávkou príslušného HW a technického vybavenia jednak OS ZZS SR, ako aj posádok ZZS.

Zmeny a rozšírenia:

 • rozšírenie informačného systému na samotnom OS ZZS SR (vrátane dodatočnej infraštruktúry a HW) ako subjektu zabezpečujúcom riadenie poskytovania celej ZZS o systémy na podporu sledovania voľných kapacít nemocničných zariadení, systémov na lepšie riadenie smerovania posádok ZZS a systémov na vytváranie reportov a transparentné vyhodnocovanie dosahovanej úrovne služieb a jednotlivých KPIs ohľadom fungovania celého systému záchrannej zdravotnej služby,
 • rozšírenie aplikácií a technologického vybavenia (HW zariadení) pre posádky a ambulancie ZZS, tak aby mohli čo najefektívnejšie realizovať procesy pri poskytovaní ZZS a spracovávať elektronicky Záznam o zhodnotení zdravotného stavu pacienta, vrátane online napojenia na systém eZdravie v NCZI a zabezpečenia podpory CDS,
 • rozšírenie aplikácií na strane ÚZZ, tak aby bol zabezpečený tok nevyhnutných informácií súvisiaci s poskytovaním prednemocničnej zdravotnej starostlivosti a mali prehľad o smerovaní príslušných posádok do jednotlivých zdravotníckych zariadení.

Takýto súbor viacerých vzájomne prepojených programov (modulov) a aplikácií, rieši elektronické spracovanie zdravotnej dokumentácie výjazdovými skupinami (mobilnými prostriedkami) v rámci výjazdu. Súčasťou systému by mali byť aj nástroje pre operatívne a strategické riadenie poskytovania ZZS.

Za účelom zjednotenia postupov a procesov poskytovania ZZS a pre plné využitie systému pre spracovanie elektronického záznamu o zhodnotení zdravotného stavu osoby dochádza k zjednoteniu technologického vybavenia posádok ZZS príslušnými HW prostriedkami (tablet, tlačiareň, dokovacie stanice, atď.).

Projekt eZZS z pohľadu zdravotníckeho pracovníka

Mobilná Aplikácia EHR

Tabletové riešenie, ktoré:

 • umožňuje vyhotoviť a následne aj vytlačiť záznam o zhodnotení zdravotného stavu pacienta, ktorý je povinný poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby pri každom pacientovi vypísať vo forme podľa platnej legislatívy,
 • umožňuje zadávanie a potvrdzovanie režimových stavov (statusov) vrátane príjmu nevyhnutných vstupných údajov (meno pacienta, miesto zásahu, anamnéza, atď.),
 • umožňuje prístup do e-Zdravia (certifikované online rozhranie prostredníctvom integrovanej čítačky v mobilnom zariadení), tak aby bolo možné načítať dáta z pacientského sumáru a následne zapísať záznam o zhodnotení zdravotného stavu pacienta späť do systému e-Zdravie,
 • umožňuje automatické čítanie dát z vybraných medicínskych zariadení/prístrojov na monitoring EKG, TK, pulzu, saturácie, teploty, atď. a následne ich zápis do EHR,
 • implementuje CDS, (hlavne pre prípady výjazdov ku kvintetu prvej hodiny) a tak pomáhať pri neistej diagnostike a urobiť správne a rýchle rozhodnutia ohľadne pacienta a prevozu. Riešenie by malo umožniť diaľkovú konzultáciu (prostredníctvom mobilnej aplikácie CDS) s lekárom špecialistom s tým, že lekár v príslušnom zdravotníckom zariadení by mal mať prostredníctvom mobilnej aplikácie CDS zabezpečený online prístup k načítaným dátam alebo iným dôležitým informáciám o pacientovi. Súčasťou by mala byť aj možnosť fónickej komunikácie s oddelením, ktorá by sa zaznamenávala v Module CDS,
 • umožňuje riadenie a oznamovanie smerovania do príslušného medicínskeho zariadenia na základe prepojenia s Modulom KAPACITY a Modulom AVÍZO,
 • umožňuje po skončení výjazdu export dát o výjazde a zásahu do Modulu BACKOFFICE.

Webový prístup do Modulu BACKOFFICE

Webová aplikácia so zabezpečeným prístupom pre ambulancie ZZS umožňujúca prezeranie a dopĺňanie chýbajúcich údajov jednotlivých výjazdov, vytváranie reportov a vyhodnocovanie dosahovania úrovne služieb a jednotlivých KPIs.

Webový prístup do Modulu AVÍZO

Webového aplikácia so zabezpečených prístupom pre pracovníkov ÚZZ umožňuje sledovať všetky smerovania do príslušného ÚZZ, detaily o jednotlivých prípadoch a potvrdzovanie prijatia pacienta.

Mobilná aplikácia CDS

Mobilná aplikácia do smartfónov a tabletov pre pracovníkov špecializovaných zariadení (Kardiocentrum, atď), na sledovanie výjazdov ku kvintetu prvej hodiny (AKS, NCMP, KPR, TRAUMA, INSUFICIENCIA, resp. COVID) a komunikáciu a výmenu informácií medzi posádkou ZZS a pracovníkmi špecializovaných zariadení. Súčasťou komunikácie je odosielanie záznamu a dát z medicínskych zariadení (EKG, FAST vyšetrenie), obrazové záznamy, audiovizuálne záznamy a iné textové záznamy.