Mobilná Aplikácia 155.sk slúži k rýchlemu kontaktovaniu linky tiesňového volania 155 Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR za účelom poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Mobilná aplikácia 155.sk nenahrádza zdravotnú starostlivosť. Poskytnuté informácie z použitia mobilnej aplikácie 155.sk neslúžia ako náhrada poskytnutia zdravotnej starostlivosti profesionálnym lekárom.
Po stlačení núdzového tlačítka je odoslaná Vaša presná poloha a zároveň sa vytáča tiesňová linka 155. Pre správne fungovanie určovania polohy volajúceho je dôležité mať zapnuté presné určovanie polohy a vypnuté šetriace systémy batérie v mobilnom telefóne.
Pre možnosť odoslať s tiesňovým hovorom núdzovú správu s Vašou presnou polohou je nutné registrovať telefónne číslo tohto mobilného zariadenia. Registrovaním Vášho telefónneho čísla súhlasíte s jeho použitím pre účely tejto mobilnej aplikácie. Bez registrácie nie je možné odoslať núdzovú správu s Vašou presnou polohou. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR (ďalej len „OS ZZS SR “) má zo zákona povinnosť reagovať len na tiesňové volania. Pre úspešné privolanie pomoci je nutné vždy po stlačení núdzového tlačítka počkať na spojenie s operátorom linky tiesňovej volania 155. Spojenie s operátorom OS ZZS SR ako odozva na prijatý hovor medzi Vami a operátorom OS ZZS SR nie je automatická hláška, ktorá znie medzi prepojením Vášho mobilného operátora s mobilným operátorom OS ZZS SR. Odozva na spojenie s operátorom OS ZZS SR je ním realizovaný aktívny hovor. Núdzová správa nenahrádza tiesňový hovor, ale je len doplnkový údaj.
Telefonický hovor je bezplatný. Odoslanie sms a dátové spojenie je spoplatňované v zmysle cenníka Vášho mobilného operátora.
Dáta sa prenášajú zabezpečeným dátovým prenosom alebo SMS správou do informačného systému OS ZZS SR. Odoslanie dát v núdzovej správe predstavuje ekvivalent ich nadiktovania v rámci hovoru na tiesňovú linku 155.
V prípade nefunkčnosti aplikácie používajte vždy telefónnu linku tiesňového hovoru 155 k rýchlemu kontaktovaniu záchrannej zdravotnej služby za účelom poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Obsahom núdzovej správy je Vaša presná zemepisná poloha, meno a priezvisko, stav batérie v mobilnom telefóne a ďalšie informácie uvedené v sekcii“ Môj profil“. Potvrdením tohto formulára, ktorý ste dobrovoľne vyplnili, súhlasíte so spracovaním, zdieľaním a uchovávaním Vašich osobných údajov v prípade aktivácie tiesňového hovoru, či sms správy s OS ZZS SR. OS ZZS SR vyhlasuje, že uvedené dáta vo forme osobných údajov budú použité v prípade aktivácie tiesňového hovoru, či sms správy a slúžia len pre účel správnej identifikácie a lokalizácie pacienta pri záchrannej akcii. Osobné údaje budú zdieľané poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rámci Integrovaného záchranného systému za účelom nevyhnutnosti ochrany Vášho života a zdravia pri záchranárskej akcii. V prípade neposkytnutia osobných údajov, nie je možné Vás správne identifikovať a lokalizovať pri záchrannej akcii a čoho dôsledok je možné nezabezpečenie poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Máte právo kedykoľvek podať námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, zároveň požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ich vymazanie, respektíve opravu, vzniesť námietku proti spracovaniu údajov a aj právo na prenositeľnosť údajov.
OS ZZS SR spracováva, zdieľa, uchováva osobné údaje na základe zákona č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 20 rokov v zmysle vyššie uvedeného, nezískava osobné údaje dotknutých osôb pod zámienkou iného účelu alebo inej činnosti, zabezpečuje svoju odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, zabezpečuje, aby všetky osoby oprávnené spracúvať osobné údaje dotknutých osôb zachovávali mlčanlivosť a dôvernosť informácií, pričom všetky tieto osoby sú poučené o právach a povinnostiach ustanovených v platných predpisoch na ochranu osobných údajov. V záujme zabezpečenia spravodlivého a transparentného spracúvania Vašich osobných údajov Vám týmto poskytujeme informácie o tom, akým spôsobom zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje v podmienkach našej organizácie a o tom, aké práva ako dotknuté osoby máte, viac informácii na www.155.sk, sekcia spracovanie osobných údajov.
Užívateľ tejto aplikácie berie na vedomie, že úspech záchranárskej akcie je ovplyvnený mnohými faktormi a dĺžka príjazdu záchranárskych zložiek závisí od miesta príjazdu a iných faktorov.
Kto zneužije linku tiesňového volania tým, že úmyselne vyžiada poskytnutie pomoci, ktorá nebola potrebná, alebo úmyselne blokuje linku tiesňového volania neodôvodneným volaním alebo neodôvodneným zaslaním krátkej textovej správy (SMS) môže mu byť uložená pokuta až do výšky 1659,-EUR. Kto by úmyselne rozširoval poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa by sa dopustil iného obdobného konania spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo, môže byť potrestaný v zmysle Trestného zákona odňatím slobody až na dva roky.