Výtvarná súťaž

Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa tiesňovej linky 155, vyhlasujeme výtvarnú súťaž
„Pomoc na tiesňovej linke 155“, určenú pre všetky základné školy na území Slovenska.
Jedinou podmienkou pre získanie výhry, je zaslať výtvarné dielo vo formáte A2, A3 alebo A4
stvárnené ľubovoľnou technikou na adresu Operačné stredisko ZZS SR, Trnavská cesta 8/A,
825 01 Bratislava do 10.05. 2023. Na zadnú stranu práce je potrebné napísať názov práce,
meno autora, jeho vek, triedu a kontakt na rodičov. Diela zašlite hromadne za vašu ZŠ a na
obálku uveďte heslo „Výtvarná súťaž“. Výtvarné dielo musí mať antidiskriminačný charakter –
nesmie hanobiť rasu, národ, vierovyznanie, nesmie vzbudzovať morálne pohoršenie či
propagovať násilie.
Autor každého diela dostane diplom a tri najkrajšie výtvarné práce budú ocenené aj vecnými
cenami, ako aj možnosť pre triedu, ktorú navštevuje, absolvovať prehliadku krajského
operačného strediska v príslušnom regióne. Výtvarné diela vyhodnotí odborná porota,
zložená zo zástupcov OS ZZS SR. Bodovým systémom vyberie 3 najlepšie práce. Ocenenie
udeľuje organizátor – Operačné stredisko ZZS SR – zastúpený štatutárom, a to výhercom,
ktorých zvolí odborná porota. S vyhodnotením súťaže budú zúčastnení oboznámení
prostredníctvom funpage OS ZZS SR 15. mája 2023, ako aj elektronickou poštou na príslušnú
ZŠ. Výhra bude odovzdaná najneskôr do 31.05.2023.
Držíme palce a tešíme sa na vaše diela.

Štatút súťaže